درآمدی بر دکترین سینما (34)
خنیای مخاطب (2)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 480
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 05 دی 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری