درآمدی بر دکترین سینما (33)
خنیای مخاطب (1)
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 478
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 آذر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری