درآمدي بر دكترين سينما (13)
حکمت حسن
دوره: کلبه‌ي کرامت
(جلسه 348
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 04 خرداد 1391
مکان: اندیشکده‌ي یقین ، تالار راشل کوری