درآمدی بر دکترین سینما (38)
ریخت‌شناسی (6): چهل
مورد مطالعاتی:

عدد چهل

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 610
)
سرفصل: دکترین سینما
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 10 دی 1394
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری