فلسفه‌ی حق
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی فرزندان بشر و انیمیشن سینمایی عصر یخبندان

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 117
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 2 خرداد 1387
مکان: دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی بهداشت