دکترینولوژی قدرت نرم
درآمدی بر طرح‌ریزی قدرت نرم
مورد مطالعاتی:

فیلم سینمایی تسلیم

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 173
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 7 آبان 1388
مکان: دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی