طرح محمد (ص)
وقتی نیچه گریست
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 132
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 3 مرداد 1387
مکان: دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی بهداشت