بعثت و جامعه‌ی نبوی
دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 50
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 25 مرداد 1386
مکان: دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی بهداشت