سینمای استراتژیک (11)
سریال 24 (7): فصل چهارم
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 161
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 26 دی 1387
مکان: دانشگاه سوره