سینمای استراتژیک (9)
سریال 24 (5): فصل دوم (2)
مورد مطالعاتی:

سریال «24»

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 157
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 آذر 1387
مکان: دانشگاه سوره