فرشتگان در آمریکا «Angels in America»
مورد مطالعاتی:

سریال فرشتگان در آمریکا

دوره: سریال‌های استراتژیک
(جلسه 10
)
سرفصل: سینمای استراتژیک
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 23 فروردین ۱۳88
مکان: فرهنگسرای ارسباران