دکترین دموکراسی آمریکایی (8)
طرح‌ریزی استراتژیک توطئه
مورد مطالعاتی:

سریال خانه‌ی پوشالی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 462
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 11 مهر 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری