دکترین دموکراسی آمریکایی (7)
تفرقه بیانداز و حکومت کن
مورد مطالعاتی:

سریال خانه‌ی پوشالی

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 459
)
سرفصل: دکترین دموکراسی آمریکایی
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 28 شهریور 1392
مکان: اندیشکده‌ی یقین؛ تالار راشل کوری