درآمدی بر جامعه‌سازی
مورد مطالعاتی:

بازی‌های کیش حشاشین، ژنرال‌ها، دنیای وارکرفت و تمدن

دوره: کلبه‌ی کرامت
(جلسه 48
)
مدرس: استاد حسن عباسی
تاریخ: 18 مرداد 1386
مکان: دانشگاه تهران؛ دانشکده‌ی بهداشت